Een klacht indienen

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en producten. Toch kan het voorkomen dat wij daarin in gebreke zijn gebleven.

  1. Indien u eerder contact met ons heeft opgenomen over een probleem, maar dit tot op heden niet naar behoren of tevredenheid is opgelost, kunt u een klacht indienen via het online klachtenformulier.
  2. De directie van Trojan Workout stuurt u binnen 1 week na ontvangst van het klachtenformulier een schriftelijke ontvangstbevestiging.
  3. De behandeling van uw klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Trojan Workout.
  4. De directie van Trojan Workout zal binnen drie weken zorgen voor een adequate schriftelijke reactie. Mocht de directie niet in staat zijn om binnen deze termijn adequaat te reageren, zal de indiener van de klacht hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld worden.
  5. Een adequate reactie zal bestaan uit een schriftelijke, onderbouwde beoordeling van alle onderdelen van een klacht alsmede de eventuele maatregelen die de directie van Trojan Workout zal nemen of heeft genomen naar aanleiding van de bevindingen.
  6. Indien er geen overeenstemming tussen de indiener van de klacht en de directie  van Trojan Workout wordt bereikt, kan de indiener een bezwaarschrift indienen bij een onafhankelijke derde partij terecht.

BEROEP/BEZWAAR AANTEKENEN

U kunt een bezwaar indienen bij een door Trojan Workout aangewezen onafhankelijke derde als u niet tevreden bent over de inhoudelijke of procedurele afhandeling van uw eerder ingediende klacht. Een bezwaar moet altijd schriftelijk worden onderbouwd.

Trojan Workout beroept zich hierop: als vaste onafhankelijke derde bij de behandeling van bezwaren tegen klachten.

U kunt het bezwaar per post (met de onderbouwing in bijlagen toegevoegd) sturen naar:

Yvonne Smedts, Jacob Catsstraat 33, 5921 XC Venlo.

Het bezwaarschrift moet de volgende punten bevatten:

Naam en adres van de indiener
Onderwerp
Gegevens over de voorgeschiedenis van de klachtenprocedure
Inhoudelijke argumentatie van het bezwaar

De aangewezen onafhankelijke derde stelt na ontvangst van het bezwaarschrift een onderzoek in. Bij dit onderzoek worden de betrokken partijen gehoord en wordt advies ingewonnen. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stelt de onafhankelijke derde de indiener en de directie van Trojan Workout op de hoogte van de beslissing. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor Trojan Workout. De directie van Trojan Workout staat in dat geval garant voor een correcte afhandeling van dit bindend advies.

 

GEHEIMHOUDING

Zowel de klager als de ontvanger van de klacht (Trojan Workout) zullen deze gedurende de procedure en tot minimaal 2 jaar na indiening en ontvangst van de klacht vertrouwelijk behandelen. Dit betekent dat over de inhoud van de klacht en over de eventuele betrokkenen door beide partijen geen mededelingen worden gedaan, tenzij de ene partij de andere schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

REGISTRATIE EN BEWARING VAN KLACHTEN

Alle ontvangen klachten worden geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem van Trojan Workout. In dit registratiesysteem wordt het verloop en de uitkomst van de behandeling van de klacht geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.

 

U kunt uw klacht insturen via e-mail op het e-mailadres: m.bos@trojanpower.nl