TROJAN WORKOUT – Overeenkomst opleiding & Training

Algemeen

De opleidingsovereenkomst komt tot stand tussen de instelling of individuele particulier die de opleiding of training afneemt (hierna te noemen ‘u’ of ‘de kandidaat’) en Trojan Workout, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘Trojan Workout’).

De opleidingsovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lestijd.

De opleidingsovereenkomst geldt voor de totale duur van de opleiding of training. Trojan Workout gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Trojan Workout draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor de lesdagen, examens en andere vormen van toetsing.

U mag van Trojan Workout verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. 

De opleiding is voor alle werk- en denkniveaus toepasbaar. 

Trojan Workout zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

De opleiding is vrijgesteld van BTW.

 

Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding van Trojan Workout gaat u een opleidingsovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld.

Indien er voor de opleiding/training specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie/trainingsinformatie.

De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het lesprogramma, vindt u op de website en/of in de bijbehorende infosheet.

De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de opleidingsovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Trojan Workout uw inschrijving heeft ontvangen en Trojan Workout de ontvangst daarvan heeft bevestigd.

Er geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen vanaf het moment dat wij de online inschrijving aan u bevestigd hebben. Binnen die termijn kunt u de opleidingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door Trojan Workout schriftelijk hier van op de hoogte te stellen via: contact@trojanpower.nl. 

Het herroepingsrecht vervalt bij deelname aan de aanvang van de opleiding.

Trojan Workout kan er toe besluiten dat de opleiding of training geen doorgang kan hebben op de opleidingsdata waar de kandidaat zich schriftelijk voor heeft aangemeld. In dat geval zal Trojan Workout de inspanning verrichten om de kandidaat tijdig en voor aanvang van de geplande startdatum van de betreffende opleiding of training hiervan op de hoogte te stellen. Trojan Workout zal in deze situatie zorg dragen voor een passende oplossing afhankelijk van de reden van annulering.

 

Annuleringsvoorwaarden

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing:

-Tot 6 weken van tevoren (tot de eerste dag van opleiding) kun je kosteloos annuleren. Dit dien je schriftelijk te doen.

-Tussen 6 en 4 weken brengen wij 50% van de opleidingskosten in rekening.

-Binnen 4 weken brengen wij het totaalbedrag in rekening.

Het is wel mogelijk kosteloos om te boeken tot 30 dagen voor aanvang naar een volgende opleiding. De factuur blijft dan wel staan op de datum van de eerste opleiding.

 

Toelatingseisen

Definitieve toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Trojan Workout, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

 

Betalingsvoorwaarden

Het vastgestelde lesgeld kunt u na ontvangst van de factuur op verschillende manieren voldoen:

  • Betaling ineens via overboeking op onze bankrekening
  • Betaling ineens via IDEAL (zie digitale factuur)
  • Betaling in termijnen. Alleen mogelijk voor particulieren en indien u dit bent overeengekomen met Trojan Workout en daar een schriftelijke bevestiging van heeft ontvangen.

Trojan Workout garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw opleiding niet wordt gewijzigd.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken.

Trojan Workout zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Trojan Workout gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen.

De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Trojan Workout het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Trojan Workout haar aan u toegekende inspanningen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen.

Indien Trojan Workout een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en worden alle aan uw toegekende inspanningen onderbroken, tot er aan de betalingsverplichting is voldaan.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de leskosten op zich heeft genomen.

Trojan Workout is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van het lesmateriaal indien uw opleiding door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van geactualiseerd lesmateriaal komt voor uw rekening.

 

Duur opleidingsovereenkomst

De opleidingsovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de opleidingsduur bijbehorend bij de opleidingsduur van uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de opleidingsovereenkomst eindigt.

 

Tussentijdse beëindiging

Bij Trojan Workout schrijft u in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden.

Indien u zich elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. Bij opleidingen met een opleidingsduur van zes maanden of korter is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op begeleiding en deelname aan lessen en examens.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van Trojan Workout een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Bij het overlijden van de kandidaat eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

 

Lesmateriaal

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een instructeurs handboek. Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het opleidingsgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke opleiding.

Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berusten bij Trojan Workout.

 

Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte aanmelding en de betaling van het examen. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 

Service & Klachtenbeleid

Trojan Workout doet er uiteraard alles aan om fouten in uw lespakket te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen schriftelijk aan Trojan Workout via contact@trojanpower.nl.

Trojan Workout zal alles in het werk stellen om het bericht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Voor de behandeling van vragen van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Trojan Workout telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Bij schriftelijk indienen van uw vraag ontvangt u een schriftelijk ontvangstbericht. Uw vraag wordt door Trojan Workout binnen 5 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van de verstuurde ontvangstbevestiging.

Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Trojan Workout per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Trojan Workout.

 

Vertrouwelijkheidsclausule.

Zowel Trojan Workout als de deelnemer verplichten zich ertoe alle informatie verkregen tijdens de samenwerking als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Trojan Workout, haar medewerkers en de docenten. Het gaat in deze om persoonsgegevens maar ook bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen of strategieën en informatie van persoonlijke aard.

 

Geschillen/Bezwaar maken

Voordat u een geschil aanhangig maakt, dient u eerst de klachtenprocedure te doorlopen (zie voorgaande  artikel). De procedure voor bezwaar maken staat beschreven in de klachtenprocedure.

 

Aansprakelijkheid

Trojan Workout en het personeel van Trojan Workout zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van fysieke training risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening (bv. fysieke inspanning, training met materialen) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico. Tevens zal ondergetekende Trojan Workout en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.

De instructeur doceert activiteiten waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, dat kan variëren van eenvoudige handopleggingen of aanraking en handmatige correcties aan de lichaamshouding etc. en welke een fysieke/mentale impact kan hebben op het lid.

 

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de opleidingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover Trojan Workout toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Trojan Workout beperkt tot vergoeding van de directe schade.

 

Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. Trojan Workout zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van Trojan Workout of daaraan gerelateerde informatie. Trojan Workout verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Trojan Workout laten weten.

 

Schorsing

De directie van Trojan Workout behoudt zich het recht voor kandidaten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor kandidaten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persoon.

 

Copyright & Eigendomsrecht lesmateriaal

Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdende met de overeenkomst, het volgen van een opleiding en het doen van een examen, rust bij Trojan Workout, dan wel bij derden. De intellectuele eigendomsrechten rusten nimmer bij de kandidaat. De kandidaat mag het door Trojan Workout vervaardigde, geleverde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk, alleen voor zichzelf gebruiken.

Het is, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Trojan Workout niet toegestaan om:

  • onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins;
  • onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

 

Algemene inschrijfvoorwaarden Opleiding & Training

Op alle met Trojan Workout gesloten overeenkomsten en contracten zijn tevens de huisregels en voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn ten allen tijden vrijblijvend op te vragen via contact@trojanpower.nl of na te lezen op www.trojanworkout.nl

TROJAN WORKOUT | GONNETSTRAAT 7 | 2011KA | HAARLEM | E: CONTACT@TROJANPOWER.NL